Knihovní řád

Místní knihovny v Pržně

1. Poslání a činnost knihovny

Posláním knihovny je především poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, včetně zajištění rovného přístupu všem bez rozdílu k těmto službám, a to v souladu se zákonem č. 257/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Registrace čtenáře

Čtenářem (uživatelem) knihovny se může stát každý občan, právnická osoba i cizí státní příslušník na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů čtenáře. Na základě vyplněné přihlášky je vydán čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Osobní údaje čtenáře knihovna zpracovává podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3. Výpůjční lhůta

Výpůjční lhůta činí jeden měsíc, u vybraných titulů časopisů 14 dní. Na požádání čtenáře může být výpůjční lhůta o další měsíc prodloužena. Žádá-li knihu další čtenář, nebude výpůjčka prodloužena.

4. Povinnosti čtenáře

Čtenář si může najednou vypůjčit nejvíce 5 knih, 5 časopisů a 5 dalších dokumentů.

Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu ve stanovené lhůtě a v neporušeném stavu. Čtenáři, který knihu včas nevrátí, bude účtován poplatek z prodlení dle ceníku. Zůstanou-li upomínky bez účinku, může být vrácení dokumentů vymáháno soudní cestou.

Poškozené a ztracené dokumenty je uživatel povinen uhradit v pořizovací ceně + poplatek za vyřazení, nebo do výše ceny fotokopie dokumentu. Zjištěná poškození je čtenář povinen ohlásit v knihovně, jinak za ně sám odpovídá a bude po něm požadována náhrada. O způsobu náhrady rozhodne knihovník.

Čtenář je povinen hlásit v knihovně změnu osobních údajů.

Čtenář je povinen uvědomit knihovnu o ztrátě průkazu.

Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s osobami s nakažlivou nemocí, je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.

5. Práva čtenáře

Čtenář má právo půjčovat si knihovní dokumenty jak z vlastního fondu knihovny, tak z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb a využívat dalších služeb, které knihovna poskytuje (Internet, kopírování).

Knihovní dokumenty, které jsou půjčeny, si může čtenář rezervovat.

6. Závěrečná ustanovení:

Hrubé porušování knihovního řádu opravňuje knihovníka zbavit čtenáře práva používat služeb knihovny.

Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Nedílnou součástí knihovního řádu je ceník služeb a sankčních poplatků.

Ceník služeb a sankčních poplatků:

Registrační poplatek

- dospělí: 20,- Kč

- děti, studenti, učni, důchodci 10,- Kč

Ztráta čtenářského průkazu 10,- Kč

Upomínky

1. upomínka: 10,- Kč

2. upomínka: 20,- Kč

3. upomínka: 30,- Kč

4. upomínka: 40,- Kč

Přístup na Internet: zdarma

Poplatek za vyřazení (účtuje se při ztrátě nebo zničení dokumentu, takže čtenář zaplatí cenu ztraceného dokumentu + poplatek):

Kniha: 40,-Kč + původní cena

Časopis: 20,-Kč + původní cena

Ostatní dokumenty: 50,- Kč + původní cena

Další poskytované služby:

Jednorázová výpůjčka 20,-Kč

TOPlist
Vytvořte si webové stránky zdarma!